Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenia z pomocy społecznej

Komu pomoc przysługuje

Pomoc społeczna przysługuje: (art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłki celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Pomocy społecznej udziela się z powodu: 

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

  Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych : tj. 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600,00 na osobę w rodzinie - w przypadku rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów. 

  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 21.01.2014 14:12 Akceptował/a:  
Edytował/a: Ryszard Leszczyński dn. 29.08.2022 12:10 Publikował/a: Ryszard Leszczyński dn. 29.08.2022 12:10
Przeglądano: 62707 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
29.08.2022 12:10 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
29.08.2022 12:10 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
10.01.2022 10:16 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
10.01.2022 10:16 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
1.12.2021 8:33 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
1.12.2021 8:33 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
2.07.2019 12:18 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
2.07.2019 12:18 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Ryszard Leszczyński
15.03.2017 11:10 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz
15.03.2017 11:09 Edycja podstrony Świadczenia z pomocy społecznej. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 4.573.074 / online: 6  
 
Administracja
© 2023 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP