Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Świadczenia rodzinne
CZCIONKAM
 
Świadczenia rodzinne
 Świadczenia rodzinne przysługują:
 
 1) obywatelom polskim;
 
 2) cudzoziemcom:
 
 - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 
 - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 
 - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
 - posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy'', z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 
 - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
  • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni ;
  • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  
Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
  • zasiłek rodzinny;
  • dodatki do zasiłku rodzinnego:
a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 
c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 
d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 
e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 
f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 
g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 
  • świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny
 
b) specjalny zasiłek opiekuńczy
 
c) świadczenie pielęgnacyjne; 
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczenie rodzicielskie.
 
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:12 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 8:25 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 8:25
Przeglądano: 68213 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
31.07.2019 8:25 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
31.07.2019 8:25 Edycja podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
31.07.2019 8:23 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
31.07.2019 8:23 Edycja podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
31.07.2019 8:16 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
31.07.2019 8:16 Edycja podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
30.07.2019 14:57 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
30.07.2019 14:57 Edycja podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
30.07.2019 14:55 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz
30.07.2019 14:55 Edycja podstrony Świadczenia rodzinne. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 4.571.974 / online: 10  
 
Administracja
© 2023 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP