Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Fundusz alimentacyjny
CZCIONKAM
 
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00 zł.
 
Świadczenia z funduszu przysługują:
 
1) obywatelom polskim,
 
2) cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • świadczenia z funduszu przysługują osobom, jeżeli ww. osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
Ustalenia prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;
 
Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:
 • do ukończenia 18 roku życia,
 • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
Warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowao pełnej należności z tytułu zaległych i bierzących zobowiązań alimentacyjnych, jak i również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 
 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł;
 
Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński;
Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.  
 
Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 
 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków na nowy okres świadczeniowy .zip (1.02 MB) Pobrano: 206 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 8:09 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:41 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:41
Przeglądano: 21325 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
31.07.2019 17:06 Dodanie załącznika Pakiet druków na nowy okres świadczeniowy do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
31.07.2019 11:41 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
31.07.2019 11:41 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
31.07.2019 11:40 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
31.07.2019 11:40 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
4.01.2016 14:09 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Bartosz Olejnik
4.01.2016 14:09 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Bartosz Olejnik
28.04.2014 13:20 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner
28.04.2014 13:20 Edycja podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner
22.01.2014 8:10 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Fundusz alimentacyjny. Stanisław Mejsner


 
  odwiedzin: 1.920.294 / online: 5  
 
Administracja
© 2020 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP