Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
Tu jesteś Fundusz alimentacyjny
CZCIONKAM
 
Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- świadczenia z funduszu przysługują osobom, jeżeli ww. osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Ustalenia prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

 - do ukończenia 18 roku życia,

 - gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

Warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucjaalimentów. Oznacza to egzekucję, wwyniku której wokresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności ztytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych I bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wszczególności zpowodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

-w okresie świadczeniowym trwającym do 30 września 2020r. - 800,00 zł

- w okresie świadczeniowym rozpoczynającym się od 1 października 2020r.- 900,00 zł. 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy ustalona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

 - zawarła związek małżeński;

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 1111 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 1188 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie o dochodach uzyskanych .pdf (297.20 KB) Pobrano: 1097 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 1103 razy
Kliknij by pobrać plik! Wniosek - Pakiet druków na okres 2021/2022 .zip (1.09 MB) Pobrano: 395 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 8:09 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 16:01 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 16:01
Przeglądano: 57571 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
16.12.2021 11:10 Dodanie załącznika Wniosek - Pakiet druków na okres 2021/2022 do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
16.12.2021 11:09 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
5.02.2021 14:57 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
5.02.2021 14:57 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:07 Dodanie załącznika Nowe podanie o konto do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:07 Dodanie załącznika Zaświadczenie o dochodach uzyskanych do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:06 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 17:06 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 14:03 Usunięcie załącznika Pakiet druków na nowy okres świadczeniowy z podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 14:02 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Fundusz alimentacyjny. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 4.571.753 / online: 8  
 
Administracja
© 2023 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP