Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Gdzie szukać pomocy?
 ZGŁOŚ SIĘ DO INSTYTUCJI, ORGANIZACJI NA TERENIE BEŁCHATOWA ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA I POMOCY!
 
Komenda Powiatowa Policji
Bełchatów, ul. 1-go Maja 7
tel. 044 635 52 11
 
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie założyć Niebieską Kartę, któraobejmuje interdyscyplinarne czynności zmierzające do zatrzymania przemocy w rodzinie.
Prokuratura Rejonowa
Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 044 632 17 15
 
Każda osoba poszkodowana, a także świadkowie mają prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, stosującej przemoc. 
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo Prokuratura wspólnie z Policją ma obowiązek:
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci: dozoru policyjnego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego lub tymczasowego aresztowania bądź nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na okres do 3 miesięcy.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2
tel. 044 635 28 97
 
Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego, który:
- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- opracowuje wstępny plan pomocy,
- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną,
- przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
- przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi:
 
 • Grupę Radzenia Sobie z Przemocą w Rodzinie „Azymut”
Grupa oferuje wsparcie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnia bezpieczeństwo i anonimowość oraz pomaga:
 • odzyskać kontrolę nad własnym życiem,
 • uwolnić się od skutków urazu,
 • odbudować prawidłowe relacje z innymi ludźmi.
 
Grupę prowadzą wykwalifikowani specjaliści: psycholog i specjalista pacy socjalnej – absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Grupa jest otwarta, prowadzona jest bezpłatnie.
 1. Zapewnia opiekę nad dziećmi osób będących uczestnikami spotkań.
 
Kontakt telefoniczny w sprawie spotkań grupy (044) 635-28-83.
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
 
Dyżury specjalistów odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2.
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego oferuje pomoc w zakresie:
 • przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
 • motywowania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych i współuzależnionych w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • informowania o miejscu realizacji świadczeń i ofercie placówek odwykowych,
 • udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 
Prawnik Wtorek 16.00-20.00, czwartek 8.00 - 12.00
Psycholog Poniedziałek 15.30-19,30, wtorek 8.00-12.00, środa 12.30-16.30
Psycholog mediator czwartek 9.00 - 12.00
Specjalista Terapii Uzależnień czwartek 15.15 – 18.15
 
Zapisy w pokoju nr 108 lub pod nr telefonu 044 635-28-83
 
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul Okrzei 1.a dyżur pełni terapeuta rodzinny. Telefon kontaktowy: 518 705 681
 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bełchatów, ul. Kościuszki 1B
tel. 044 733 51 01
 
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, osoby jej doświadczające mogą się zgłosić do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja koordynuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 • wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informując o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • składa wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • motywuje do podjęcia leczenia,
 • prowadzi kontrole warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wnioskuje o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku naruszenia zasad określonych w ustawie.
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 044 733 05 45
 
PCPR organizuje i koordynuje pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego. Zapewnia schronienie dla osób będących w sytuacji kryzysowej oraz prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
 
Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Bełchatów, ul. Kościuszki 2, Dom Katechetyczny - sala I piętro
 
Dyżury w ramach punktu pełnią:
 
Psycholog wtorek 15.00-18.00
Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wtorek 17.00 - 20.00

 
 
Poradnia Życia Rodzinnego
Bełchatów, os. 1-go Maja 4a
tel. 044 633 08 88
 
Poradnia Życia Rodzinnego prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 • problemów uzależnień,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rozwiązywania problemów osobistych,
 • trudności wychowawczych,
 • pielęgnowania więzi w rodzinie,
 • odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • poradnictwa prawnego.
 

SPECJALISTYCZNA POMOC W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjalista


Poniedziałek

 

15.30 – 19.30

Psycholog

mgr Milena Kucharska - Kwiatkowska

 

wtorek i czwartek

 

16.00 – 19.00

Prawnik

mgr Krzysztof Siwy

 

wtorek

 

15.00 – 19.00

Psycholog

mgr Agnieszka Olejnik - Klatd

 

środa

15.00 – 18.00

Psycholog

mgr Ewa Szymańska

 

czwartek

15.15 -19.15

Terapeuta Uzależnień

mgr Maria Ziętkowska

zapisy do specjalistów – tel. 44 635 28 97

przyjęcia – ul. Dąbrowskiego 2

 

 W budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” przy ul. Okrzei 1a(budynek Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości - OPiRO) przyjmują: 

 • Terapeuta rodzinny mgr Renata Turowska

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

zapisy - tel. 518 705 681

 • Mediator mgr Sylwia Kulbat

w czwartki w godz. 9.00 – 12.00,

zapisy - tel. 518 705 697 

 • Porady dla osób uwikłanych w przemoc przy Zespole ds. przeciwdziałania przemocy: 

 • pedagog/specjalista ds. pracy z osobami stosującymi przemoc –

mgr Janina Chojnacka

w środy w godz. 12.00 – 15.00

 • psycholog mgr Natalia Hamczyk

w czwartki w godz. 15.00 – 18.00

 

zapisy – tel. 505 347 567

 
 
Na terenie województwa łódzkiego działa:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź, tel./fax (42) 640-65-91, hostel@xl.wp.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika.
 
 
 
W A Ż N E T E L E F O N Y
 
 
Numer 112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny, co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze, gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu, także w związku ze stosowaniem przemocy.
 
116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 - 22:00. Konsultanci nie oceniają ani nie pouczają. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem! Porady udzielane są anonimowo!
 
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:
- przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
- nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
- masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
- masz trudności w nauce;
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc

osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat

zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- infolinię 800 120 002 (czynna całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22,

 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22,

 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22,

- telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21),

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

 
800 156 032 Policyjny Telefon Zaufania - linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00.
 
 
 
 
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEC PRZEMOCY: NIE!


Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 30.04.2015 12:30 Akceptował/a:  
Edytował/a: Ryszard Leszczyński dn. 25.02.2022 10:27 Publikował/a: Ryszard Leszczyński dn. 25.02.2022 10:27
Przeglądano: 9691 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
25.02.2022 10:27 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
25.02.2022 10:27 Edycja podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
2.03.2021 10:45 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
2.03.2021 10:45 Edycja podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
1.03.2021 12:50 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
1.03.2021 12:50 Edycja podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
27.01.2021 13:57 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
27.01.2021 13:57 Edycja podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
29.10.2020 11:58 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński
29.10.2020 11:58 Edycja podstrony Gdzie szukać pomocy?. Ryszard Leszczyński


 
  odwiedzin: 4.229.753 / online: 5  
 
Administracja
© 2022 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP