Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.


 

  1. Upoważniony pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych na wniosek osoby uprawnionej do alimentów albo w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny z dłużnikiem alimentacyjnym (w siedzibie MOPS) oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

 

  1. Dział Świadczeń Rodzinnych może wystąpić także do ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie wywiadu środowiskowego, ale przeprowadzonego nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.

 

  1. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Dział Świadczeń Rodzinnych:

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako
bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku
możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

2) informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

4. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwienia
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,

- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny
albo poszukujący pracy,

- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu
zawodowym dorosłych,

Dział Świadczeń Rodzinnych wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

  1. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

 

  1. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3).

 

  1. Na podstawie wniosku skierowanego przez MOPS starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

  1. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek MOPS gdy:

- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy (tzn. dłużnik udzielił wywiadu alimentacyjnego, złożył oświadczenie majątkowe, zarejestrował się w PUP itp.) oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

9. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

10. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

11. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o
podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

12. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

13. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.


 


 


 


 

Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:19 Akceptował/a:  
Edytował/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:21 Publikował/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:21
Przeglądano: 8280 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
23.07.2015 12:21 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:21 Edycja podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:19 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:19 Dodanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik


 
  odwiedzin: 1.481.495 / online: 5  
 
Administracja
© 2019 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP