Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
 
1. Upoważniony pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych na wniosek osoby uprawnionej do alimentów albo w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny z dłużnikiem alimentacyjnym (w siedzibie MOPS) oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
 
2. Dział Świadczeń Rodzinnych może wystąpić także do ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie wywiadu środowiskowego, ale przeprowadzonego nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
 
3. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Dział Świadczeń Rodzinnych:
  • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania;
  • informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
4. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
  • złożenia oświadczenia majątkowego,
  • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
  • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i stytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
Dział Świadczeń Rodzinnych wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
 
5. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
 
6. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 
7. Na podstawie wniosku skierowanego przez MOPS starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
 
8. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
  • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy (tzn. dłużnik udzielił wywiadu alimentacyjnego, złożył oświadczenie majątkowe, zarejestrował się w PUP itp.) oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
  • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
9. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
 
10. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
 
11. Dział Świadczeń Rodzinnych informuje sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.
 
12. Dział Świadczeń Rodzinnych przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Dodał/a: Bartosz Olejnik dn. 23.07.2015 12:19 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:29 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:29
Przeglądano: 49764 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
31.07.2019 11:29 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Piotr Frysz
31.07.2019 11:29 Edycja podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Piotr Frysz
31.07.2019 11:29 Edycja podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Piotr Frysz
23.07.2015 12:21 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:21 Edycja podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:19 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik
23.07.2015 12:19 Dodanie podstrony Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Bartosz Olejnik


 
  odwiedzin: 4.570.015 / online: 6  
 
Administracja
© 2023 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP