Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenia Wychowawcze
 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w  art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenia wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości  500,00  zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 • ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;

 • przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a,

 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

 • w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę;

 • w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego;

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 924,

 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka. 

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku,

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku,

 przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku,

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 1083 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 1058 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 1060 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 696 razy
Kliknij by pobrać plik! Wniosek 500+ na okres 2021/2022 .zip (251.31 KB) Pobrano: 397 razy
Dodał/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 10:52 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:50 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:51
Przeglądano: 42312 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
16.12.2021 10:29 Dodanie załącznika Wniosek 500+ na okres 2021/2022 do podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
16.12.2021 10:28 Usunięcie załącznika Wniosek 500+ na okres 2019/2021 od 01.07.2019 do 31.05.2021 z podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
16.12.2021 10:28 Usunięcie załącznika Nowy Wniosek 500+ obowiązuje od 1 kwietnia 2021r. na okres 2021/2022 z podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
19.03.2021 10:02 Dodanie załącznika Nowy Wniosek 500+ obowiązuje od 1 kwietnia 2021r. na okres 2021/2022 do podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
19.03.2021 9:58 Dodanie załącznika Wniosek 500+ na okres 2019/2021 od 01.07.2019 do 31.05.2021 do podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
19.03.2021 9:57 Usunięcie załącznika Wzory wniosków lipiec 2019 r. z podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
8.02.2021 9:51 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
8.02.2021 9:50 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
8.02.2021 9:46 Dodanie załącznika Wzory wniosków lipiec 2019 r. do podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz
8.02.2021 9:45 Usunięcie załącznika Wzory wniosków lipiec 2019 r. z podstrony Świadczenia Wychowawcze. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 4.570.263 / online: 6  
 
Administracja
© 2023 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP