Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Świadczenie Dobry Start
 
Świadczenie Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.
 
Wysokość świadczenia dobry start wynosi 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole lub osobę uczącą się w szkole.
 
Dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.
 
Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Niepełnosprawność – oznacza to: 
 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 
          a. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 
          b. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z                     Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 
          c. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
 • znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 
          a. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i                     społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 
          b. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o                    emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 
          c. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej                             egzystencji albo  trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i                do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym                     rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 
          d. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 
          e. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i                     rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 
Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 
 Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok szkolny 2018/2019.
 
 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA
 
Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
1. obywatelom polskim;
 
2. cudzoziemcom: 
 • obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, 
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
 • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 
 • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
Świadczenie dobry start przysługuje 
 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się z wyłączeniem osób usamodzielnianych, 
 • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się usamodzielnianym.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku: 
 • w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia; 
 • także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;  
W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności: 
 • w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia; 
 • także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia; 
 W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie dobry start przysługuje od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia
 
 W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje, jeżeli: 
 • dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
 
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 426 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 424 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowe podanie o konto .pdf (188.63 KB) Pobrano: 420 razy
Kliknij by pobrać plik! Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r .zip (289.41 KB) Pobrano: 102 razy
Dodał/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 12:00 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:53 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 29.06.2020 15:53
Przeglądano: 58894 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 9:59 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
8.02.2021 9:59 Usunięcie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. z podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 16:39 Dodanie załącznika Nowe podanie o konto do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 16:38 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 16:38 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:05 Usunięcie załącznika Wniosek o świadczenie Dobry Start z podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:04 Usunięcie załącznika Załącznik do świadczenia Dobry Start z podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
30.06.2020 14:04 Dodanie załącznika Pakiet druków obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
29.06.2020 15:53 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz
29.06.2020 15:53 Edycja podstrony Świadczenie Dobry Start. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.521.054 / online: 9  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP